Language

Provided by Yahoo! JAPAN

气象警报与预警

石川县

 • 特别警报
 • 警报
 • 预警
 • 未发布

3月1日 18:34

日本气象厅发布

加贺

加贺北部

金泽市
 • 海浪
 • 风雪
 • 闪电
 • 积雪
河北市
 • 海浪
 • 风雪
 • 闪电
 • 积雪
津幡町
 • 风雪
 • 闪电
 • 积雪
内滩町
 • 海浪
 • 风雪
 • 闪电
 • 积雪

加贺南部

小松市
 • 海浪
 • 风雪
 • 闪电
 • 积雪
加贺市
 • 海浪
 • 风雪
 • 闪电
 • 积雪
白山市
 • 海浪
 • 风雪
 • 闪电
 • 积雪
能美市
 • 海浪
 • 风雪
 • 闪电
 • 积雪
野野市市
 • 风雪
 • 闪电
 • 积雪
川北町
 • 风雪
 • 闪电
 • 积雪

能登

能登南部

七尾市
 • 风雪
 • 闪电
 • 海浪
 • 积雪
羽咋市
 • 海浪
 • 风雪
 • 闪电
 • 积雪
志贺町
 • 海浪
 • 风雪
 • 闪电
 • 积雪
宝达志水町
 • 海浪
 • 风雪
 • 闪电
 • 积雪
中能登町
 • 风雪
 • 闪电
 • 积雪

能登北部

轮岛市
 • 海浪
 • 风雪
 • 闪电
 • 积雪
珠洲市
 • 海浪
 • 风雪
 • 闪电
 • 积雪
穴水町
 • 风雪
 • 闪电
 • 海浪
 • 积雪
能登町
 • 风雪
 • 闪电
 • 海浪
 • 积雪
气象警报・预警的类型
危险程度
特别警报

有可能已发生重大灾害

请采取保护生命的行动

警报

有可能发生重大灾害

请判断是否需要避难

预警

有可能发生灾害

请确认避难行动

关于登载信息
登载的是气象厅发布的信息。